தமிழக அரசால் நிறுவப் பெற்ற தன்னாட்சி நிறுவனம்.
An autonomous Institution, established by the Government of Tamilnadu.

த.இ.க குறுந்தகடுகள் விற்பனைக்கு த.இ.க குறுந்தகடுகள் விற்பனைக்கு சுவடிக் காட்சியகம் - பண்பாட்டுக் காட்சியகம் தமிழகத் தகவல் தளம் - பயணியர் தமிழ் த.இ.க பட்டமளிப்பு விழா 2009 - தனா பன்னாட்டுக் கல்வி நிறுவனம், கொழும்பு, இலங்கை

பார்வையாளர்கள்
Visitors
குறள் அமுதம்
     
304.
நகையும் உவகையும் கொல்லும் சினத்தின்
பகையும் உளவோ பிற.
 
   
   
Director Biodata