இத்தளத்தைத் தமிழில் பார்க்க இங்கே சுட்டவும்

An autonomous Institution, established by the Government of Tamilnadu.

Kural
உவப்பத் தலைக்கூடி உள்ளப் பிரிதல்
அனைத்தே புலவர் தொழில்.
Visitors :