இத்தளத்தைத் தமிழில் பார்க்க இங்கே சுட்டவும்

An autonomous Institution, established by the Government of Tamilnadu.

Kural
அரங்குஇன்றி வட்டுஆடி யற்றே நிரம்பிய
நூல்இன்றிக் கோட்டி கொளல்.
Visitors :