இத்தளத்தைத் தமிழில் பார்க்க இங்கே சுட்டவும்

An autonomous Institution, established by the Government of Tamilnadu.

Kural
கேடுஇல் விழுச்செல்வம் கல்வி ஒருவற்கு
மாடுஅல்ல மற்றை யவை.
Visitors :