107

ஆல்.

‘Kavavu’ means embracing.

இளம்.

இவையெல்லாம் குறிப்பு.

வ-று :1‘கொடும்பூண்  கவைஇய   கோல   மார்பு’  என்றக்கால்,
கொடும்பூண் அகத்திட்ட கோல மார்பு என்பதாம்.

சேனா

(அரியே ஐம்மை, கவவகத்திடுமே).

இ-ள் :  ‘அரிமயிர்த் திரள் முன்கை” (புறம். 11) எனவும்,  2 ‘கழூஉ
விளங்  காரம்  கவைஇய  மார்ப’ (புறம். 19) எனவும், அரியும்  கவவும்,
ஐம்மையும் அகத்தீடுமாகிய குறிப்புணர்த்தும், எ-று.

தெய்.

இ-ள் : கவவு என்னுஞ்சொல் அகத்திடுதல் என்பதன் பொருள்படும்,
எ-று.

உ-ம் : ‘கழூஉ விளங்காரம் கவைஇய மார்பே’ (புறம். 19)

நச்

இதுவுமது.

இ-ள்  :  கவவு    அகத்திடுமே   கவவு   அகத்தீடாகிய  குறிப்பு
உணர்த்தும், எ-று.

உ-ம் : ‘கவவுக்  கடுங்  குரையள் காமர்  வனப்பினள்’ (குறுந். 132)
எனவரும். இது ‘கழூஉ விளங்காரம்  கவைஇய  மார்பே’ (புறம். 19) என
எச்சமாங்கால் திரிந்து நிற்கும்.

வெள்.

(அரியே யைம்மை, கவவகத் திடுமே)


1. பொருள் : வளைந்த   அணிகள்   தழுவிய   அழகிய  மார்பு.
               அகத்திடுதல்  என்பது  தழுவுதல்.  இருகைகளாலும் 
               தழுவும்  போது  தழுவப்படும்  பொருள் அவற்றின்
               உட்படுதல்    அகத்திடுதலாம்.    cover   எனும்
               ஆங்கிலச்  சொல்லை  ஒப்பு  நோக்குக.

2. பொருள் : கழுவப்பட்டு  விளங்கும்  மாலையால்  தழுவப்பட்ட
               மார்பு.