பட்டயம்-விதிமுறைகள் | தமிழ் இணையக் கல்விக்கழகம்
தமிழ் இணையக் கல்விக்கழகம்

தமிழ் இணையக் கல்விக்கழகம் ( Tamil Virtual Academy )

மொழிகள்

முதன்மை கீற்றுகள்

தமிழ்

பட்டயப் படிப்பிற்கான விதிமுறைகள்/Diploma Course - Rules & Regulations

Same as Degree