மேற்பட்டயக் கல்வியின் விதிமுறைகள்
தமிழ் இணையக் கல்விக்கழகம்

தமிழ் இணையக் கல்விக்கழகம் ( Tamil Virtual Academy )

மொழிகள்

முதன்மை கீற்றுகள்

தமிழ்
Same as Degree