சொற்றொடர் அறிமுகம் | தமிழ் இணையக் கல்விக்கழகம் 
தமிழ் இணையக் கல்விக்கழகம்

தமிழ் இணையக் கல்விக்கழகம் - TAMIL VIRTUAL ACADEMY

மொழிகள்

சொற்றொடர் அறிமுகம்

 • பாடம் - 1
   
  A02141 சொற்றொடர் அறிமுகம்
  இந்தப் பாடம் என்ன சொல்கிறது?

  சொற்றொடர் என்றால் என்ன என்பதை இப்பாடம் விளக்குகிறது. சொற்றொடர்களைப் பிரித்தறியும் மொழிச் சூழலை விவரிக்கிறது; சொற்றொடர் வகைகளை இனம் பிரித்துக் காட்டுகிறது.

  இந்தப் பாடத்தைப் படிப்பதால் என்ன பயன்பெறலாம்?

  இதனைப் படித்து முடிக்கும்போது நீங்கள் கீழ்க்காணும் திறன்களையும் பயன்களையும் பெறுவீர்கள்.

  •  

  சொற்றொடரில் இடம்பெறும் சொற்களின் வகைகளை அறியலாம்.

  •  

  முற்று, எச்சம் பற்றிய பாகுபாட்டை அறியலாம்.

  •  

  சொற்றொடர்களின் பொருளுணர்விற்குக் காரணம் அறியலாம்.

  •  

  வாக்கிய வகைகளை அறியலாம்.