ஒரு சொல் குறித்த பல பொருள்கள் | தமிழ் இணையக் கல்விக்கழகம் 
தமிழ் இணையக் கல்விக்கழகம்

தமிழ் இணையக் கல்விக்கழகம் - TAMIL VIRTUAL ACADEMY

மொழிகள்ஒரு சொல் குறித்த பல பொருள்கள்

4.2 ஒரு சொல் குறித்த பல பொருள்கள்

ஒரு சொல் ஒரு பொருளைக் குறிப்பதும் உண்டு; பல பொருளைக் குறிப்பதும் உண்டு.

தமிழ்
சந்தா RSS - ஒரு சொல் குறித்த பல பொருள்கள்