பக்கம் எண் :

ஆத்மாநாம் படைப்புகள்209

டபிள்யூ. பி. யேட்ஸ்
படிப்பாளிகள்

தம் பாவங்களை மறக்கும் வழுக்கைத் தலையர்கள்
வயதான படித்த, மரியாதைக்குரிய வழுக்கைத் தலையர்கள்
வரிகளைப் பதிப்பித்து உரை விளக்கி
அந்த இளம் மனிதர்கள் படுக்கையில் புரண்டு
காதலின் மனமுறிவைச் சந்தமாக்குவர்
அழகின் அறிவிலிக் காதுகள் மகிழ்ச்சியுற
எல்லோரும் கூடிக்கலைவாரங்கே;
எல்லோரும் கையில் இருமுவர்;
எல்லோரும் தம் காலணிகளுடன் கார்பெட் அணிவர்;
எல்லோரும் சிந்திப்பர் மற்றவர் சிந்திப்பதையே;
எல்லோரும் தெரிவர் அண்டை வீட்டாருக்குத்
தெரிந்த மனிதனையே.
ஆண்டவரே என்ன சொல்வர் அவர்கள்
அவர்களின் காட்டுலஸ் அவ்வழி நடந்தால்?

அயர்லாந்து மூலம் : டபிள்யூ. பி. யேட்ஸ்

குறிப்பு: காட்டுலஸ் - ஜு லியஸ் ஸீஸரின் சம காலத்தவர். புராதனலத்தீன் கவிஞர்களில் மிகப் புதுமையானவர்.

(கணையாழி, மே 1982)