பக்கம் எண் :

எழுத்தியல்13

     குளறு குழறு = நாத்தடுமாறு
     சுளி சுழி = முகங்கோணு, கோபி
     துளாய் துழாய் = துளசி
     பவளம் பவழம்


திரிசொற்களிலும் (
Derivatives ) தொடர்களிலும் வரும் ளகர ழகரங்களை, அச் சொற்றொடர்களின் பகுதிகளையேனும் நிலைமொழி வருமொழிகளையேனும் நோக்கிப் பெரும்பாலுந் துணிதல் கூடும்.
உ-ம்: பழக்கு என்பது பழகு என்பதன் பிறவினை.
தாழங்குடை = தாழை + குடை
ளகர ழகரந் துணியப்படாத பிறசொற்களை ஆசிரியர்வாய்க் கேட்டுணர்க.


மொழி முதலெழுத்துகள் -
Initial Letters


     மெய்யெழுத்துகளும், ஆய்தமும், ண, ர, ல, ழ, ள, ற,ன என்னும் ஏழெழுத்துகளின் உயிர்மெய்களும் தமிழில் மொழிமுதல் வரா. மெய்யெழுத்து வரி முதலிலும் வராது.


     டகரம் டம், டப் போன்ற ஒலிக்குறிப்புகளிலும், அவற்றினடியாகப் பிறந்த டங்கா, டமாரம், டம்பம், டப்பி முதலிய சொற்களிலும் வசனத்தில் வரலாம். முன்னோர் டகர முதலைத் தகர முதலாக எழுதினர்.
உ-ம்: டமருகம் (வ.) - தமருகம், டொப்பி (ஹி) - தொப்பி


     நிலைமொழி யீற்றிலுள்ள யகரமெய்யோடாவது, இ, ஈ, ஐ என்ற உயிர்களோடாவது இகரம் புணர்ந்து, ‘யி‘ தமிழில் மொழிமுதல் வரலாம்; ஆனால் தனித்து மொழிமுதல் வரவே வராது.


      உ-ம்: போய் + இருக்கிறான் = போயிருக்கிறான்
             துடி + இடை = துடியிடை


       பிழை திருத்தம்
      
      யிருக்கிறான் இருக்கிறான்.


     நிலைமொழி ஈற்றிலுள்ள இ, ஈ, ஐ ஒழிந்த மற்ற ஒன்பதுயிர்களுடன் உகரம் புணர்ந்து, வு மொழி முதல் வரலாம்; ஆனால்,தனித்து மொழிமுதல் வராது.


      உ-ம்: பல + உள = பலவுள


    பிழை திருத்தம்
     வுள, வுண்டு உள, உண்டு

மொழியிடை யெழுத்துகள் - Medial Letters

மொழியிடையில் ட், ற் என்ற மெய்களுக்குப்பின் வேறொரு மெய் வரவே வராது.