பக்கம் எண் :

14கட்டுரைக் கசடறை என்னும் வியாச விளக்கம்

உ-ம்:
     பிழை திருத்தம்
     வெட்க்கம் வெட்கம்
     முயற்ச்சி முயற்சி


     ளகரமெய் வல்லினத்தோடு புணரின் டகரமாகத் திரியும். ழகரமெய் சில மரூஉச் செற்களிலன்றித் திரிவதின்று.


உ-ம்: ஆள் + சி = ஆட்சி


     பிழை திருத்தம்
     (சூழ் + சி) சூட்சி சூழ்ச்சி


மொழியிறுதியெழுத்துகள் -
Final Letters


     சட்சட், கப்கப் போன்ற இரட்டைக்கிளவிகளிலும் குறிப்புச் சொற்களிலுமன்றி, வல்லின மெய்களும் ஙகர மெய்யும் மொழியிறுதி வரவே வரா.


    குறிப்பு: பிற மொழிகளிலுள்ள சிறப்புப்பெயர்களும் (
Proper names ), கலைக்குறியீடுகளும் ( Technical Terms ), எழுத்துப் பெயர்ப்பில் ( Transliteration ) மொழி முதலிடை கடை பற்றிய தமிழ் விதிகட்கு மாறாக இயன்றவரை மூலமொழியொலி யொட்டி யெழுதப்படும்.


உ-ம்: லிங்க்கண், கலெக்ற்றர், ரஞ்சிட்சிங்

வடவெழுத்து - Sanskrit Letters


வடசொற்கள் தமிழில் வந்து வழங்கும்போது, சில எழுத்துக்கள் பின் வருமாறு திரியும்:

எண் எழுத்து திரிபு உதாரணம் இடம்
1 ஜாதி - சாதி முதல்
    ப்ரயோஜனம் -பிரயோசனம் இடை
    பூஜா  - பூசை கடை
    பங்கஜம் - பங்கயம் இடை
  ஜ்யோ சோ ஜ்யோதி-சோதி முதல்
  ஜ் (கெடுதல்)  ஜ்ஞானம் - ஞானம் முதல்
2. ஷண்முகம் - சண்முகம் முதல்
    பொக்கிஷம் - பொக்கிசம் பொக்கசம் இடை
    மகிஷி - மகிசி கடை
    புஷ்பம் - புட்பம் இடை