தமிழ் இணையக் கல்விக்கழகம் | தேமதுரத் தமிழோசை உலகமெலாம் பரவும் வகை செய்தல் வேண்டும்
Tamil Virtual Academy

Tamil Virtual Academy

Tamil Virtual Academy ( தமிழ் இணையக் கல்விக்கழகம் )

கட்டண விவரங்கள்/Approved Fee Structure
 
 
 
 
For Candidates registering from Outside India
For Candidates registering from India only
   1. Course Registration Fee
 
 
 
 
 
 
1.1  
Certificate Course (offered at 3 levels)
 
 
 
 
 
 
 
Basic Level (1 & 2 Classes)
- US $ 15  
- INR 400  
 
Intermediate Level (3 & 4 Classes)
- US $ 15  
- INR 400  
 
Advanced Level (5 & 6 Classes)
- US $ 15  
- INR 400  
 
 
1.2  
Higher Certificate Course (offered at 3 levels)
 
 
 
Grade - 1 (7 & 8 Classes)
- US $ 15  
- INR 400  
 
Grade - 2 (9 & 10 Classes)
- US $ 15  
- INR 400  
 
Grade - 3 (11 & 12 Classes)
- US $ 15  
- INR 400  
 
 
 
 
1.3  
Diploma/Higher Diploma/Degree Courses
 
 
 
 
 
 Fee for one paper
- US $ 15  
- INR 400  
 
 
 
  2. Examination Fee
 
 
 
Examination Fee per Level / Grade / Paper for an appearence
- US $ 5   
- INR 150  
 
 
 
 
 

Note : For Candidates registering from countries like Gulf Countries, Sri Lanka 50% discount in the Registration Fees is allowed.