வீரசோழியம் | தமிழ் இணையக் கல்விக்கழகம்
தமிழ் இணையக் கல்விக்கழகம்

தமிழ் இணையக் கல்விக்கழகம் ( Tamil Virtual Academy )

மொழிகள்

வீரசோழியம்

 
 
பொன்பற்றி காவலர் புத்தமித்திரனார்


இயற்றிய
 
வீரசோழியம்
மூலமும்
 
பெருந்தேவனார்
 
இயற்றிய
 
உரையும்