Pattuppattu | தமிழ் இணையக் கல்விக்கழகம் 
தமிழ் இணையக் கல்விக்கழகம்

தமிழ் இணையக் கல்விக்கழகம் - TAMIL VIRTUAL ACADEMY

மொழிகள்

Pattuppattu

  • pattuppATTu

    patippurai                              Back

       pazan' tamiz n'UlkaLaip potuvAka, ‘pattup pATTu’,
    ‘eTTut tokai’, ‘patineN kIzakkaNakku’ enRu pAkupaTutti
    uraippatu uraiyAciriyarkaL kAlan'toTTup payinRuvarum
    oru marapAkum. ‘ tamiz viTu tUtin’ Aciriyar.

                                mUttOrkaL
      pATiyaruL pattup pATTum, eTTut tokaiyum,
      kETu il patineTTuk kIzkkaNakkum

    enRu kuRippiTutalum im marapaip pulappaTuttum. im muRai
    vaippil ‘pattup pATTu’ cagka kAlat tokai n'UlkaLuL
    mutanmaiyAka vaittu eNNappaTukiRatu. itu pattup periya
    akavaR pATalkaLaik koNTa tokuti. n'INTa akavaR
    pATalukku utAraNamAka iLampUraNar pattup pATTup
    pATalkaLaiyum kuRittuLLAr. ‘periya pATTu pattup & pATTinuLLum, cilappatikArattuLLum, maNimEkalaiyuLLum
    kaNTu koLka' (tol. ceyyu. 150) enpatu avaratu vAkku.

      pattup pATTin ETTup piratikaLil kuRikkappeRRuLLa
    pATal onRu it tokutiyil aTagkiya pATalkaLai
    muRaippaTuttik kURukinRatu. appATTu varumARu:

     muruku, porun'ARu, pAN iraNTu, mullai,
     peruku vaLa maturaik kAjci, - maruviniya
     kOla n'eTun'alvATai, kOl kuRijci, paTTinap
     pAlai, kaTAttoTum, pattu.

    ip pATalil kuRitta varicaiyilEyE pala piratikaLilum
    pATalkaL amain'tirun'tana. anRiyum, mutalAvatu, iraNTAvatu,
    ena eNNup peyarAlum ivai kuRikkappeRRuLLana.

     eninum, ‘pattup pATTu’ enak kuRikkum vazakkam mika
    muRpaTTatu enRu koLLuvataRku illai. ip peyarai
    iLam pUraNarum, mayilain'AtarumE (n'an. 387), tattam
    uraikaLil kuRittuLLanar. pErAciriyarO tamatu tolkAppiya
    uraiyil ‘pATTu’ enRE (ceyyu, 50,80 urai) vazagkiyuLLanar.
    iLampUraNarum piRa uraiyAciriyarkaLum pattup pATTup 
    pATalkaLai mERkOLkaLAka eTuttuk kATTumpozutu,
    avvavaRRin tanip peyarAlEyE kuRittuLLArkaL.
    eTTut tokai n'URkaLiRpOla it tokutiyait tokuttAr,
    tokuppittAr paRRiya kuRippukaL etuvum kiTaikkap
    peRavillai. kaTaic cagka varalARu kURumiTattu, eTTut
    tokai n'UlkaLai muRaiyAka eTuttu viLakkum
    iRaiyanArakap poruL uraiyil (cU. 1) pattup
    pATTaip paRRiya ceyti etuvum kANap peRavillai.

       piRkAlattil ezun'ta panniru pATTiyalil
    ‘pattup pATTu’ ennum n'Ulin iyalpu kuRittu
    iraNTu cUttiragkaL uLLana.

       n'URu aTic ciRumai, n'URRup pattu aLavE.
       ERiya aTiyin Ir aim pATTut
       tokuppatu pattup pATTu enappaTumE. (384)

       atuvE, akavalin varum ena aRaikuvar pulavar. (385)

    in'tac cUttiragkaL ‘pattup pATTu’ ennum vazakkup
    perukiya kAlattil iyaRRap peRRavai.
    ‘pattup pATTu’ ilakkiyattai n'Okki vakukkappeRRatE
    in'ta ilakkaNam. vERu vakaiyAna pattup
    pATTukaL tamizulakil illai.

       pattup pATTu n'Ul pattup pATalkaLaik
    koNTa oru kOvaiyAyinum, ‘kuRun'tokai’,
    ‘puRa n'AnURu’ pOnRa n'UR kOvai yanRu.
    ivai onRaRku onRu toTarpu inRi, vevvERu
    cUzn'ilaiyil, vevvERu kAlattil, ezun'ta pATTukaL.

       ivaRRuL cempAti ARRuppaTaikaL. avaiyAvana
    tirumuruku ARRuppaTai, porun'ar ARRuppaTai, ciRupAN
    ARRuppaTai, perumpAN ARRuppaTai, malaipaTukaTAm.
    tirumuruku ARRuppaTaikkup ‘pulavar ARRuppaTai’ enRa
    oru peyarum uNTu. malaipaTukaTAm ‘kUttar ARRuppaTai’
    enavum vazagkum. ‘mullaip pATTu’, ‘kuRijcip pATTu’,
    ‘paTTinap pAlai’, ennum mUnRum akattiNai
    yozukkam paRRiyana. kuRijcip pATTaip ‘perugkuRijci’
    enRa peyarAlum uraiyAciriyarkaL vazagkiyuLLanar.
    n'eTun'al vATai akap poruTceyti potin'tatAyinum,
    pANTiyanatu aTaiyALap pUvaik kURinamaiyAl,
    itanaip puRattiNappAR paTuttuvar. vAkait
    tiNaiyuL kURiya kUtirp pAcaRai ennum tuRaiyuL
    itanai n'accinArkkiniyar aTakkuvar. maturaik kAjci
    vITu pERu n'imittamAkap palvERu n'ilaiyAmaikaLaic
    cAnROr eTuttuk kURum pakutiyAkiya ‘kAjcit tiNai’
    ennum puRapporuT pakutiyaic cArn'tatu.

       pattup pATTuL mikac ciRiyatu mullaip pATTu;
    itil 103 aTikaL uLLana. mikap periya pATal
    maturaik kAjci; itil uLLa aTikaL 782.

       ovvoru pATalaiyum iyaRRiya pulavar peyarum,
    avarAl pATap peRRa pATTuTait talaivar peyarum,
    avvap pATalkaLin iRutiyil koTukkappeRRuLLa
    pazaiya vAkkiyagkaLAl pulanAkinRana. paTTinap pAlai,
    malaipaTukaTAm n'UlkaLaip pATinOr, avaRRin
    pATTuTait talaivarkaL paRRiya ceytikaL piRkAla
    ilakkiyagkaLilirun'tum cilAcAsanagkaLilirun'tum
    teriyavarukinRana.

       pattup pATTu muzumaikkum n'accinArkkiniyar
    ciRan'ta muRaiyil urai vakuttuLLAr.

       cAnROr uraitta taN tamizt teriyal
       orupatu pATTum uNarvArkku ellAm
       uraiyaRa muzutum puraipaTa uraittum

    enpatu n'accinArkkiniyar uraiyaip paRRiya
    ciRappup pAyirap pakuti.

       pattup pATTup pATaR piratikaLin IRRil cila
    tani veNpAkkaL uLLana. avaikaL ‘tanip pATalkaL’
    ennum talaippuTan an'tan'tap pATalkaLin IRRil
    amaikkap peRRuLLana. ceyyuTkaLin poruTpOkkai
    viLakkum vakaiyil pATalkaLin iTaiyiTaiyE talaippukaL
    koTuttu amaikkap peRRuLLana. avvap pATalkaLil
    varum ciRappup peyar mutaliyavai tokukkappeRRu,
    akarAti varicaiyil tarappaTTuLana. igganamE, ‘n'aRRiNai’,
    ‘kuRun'tokai’, mutaliya tokai n'UlkaLilum ‘ciRappup
    peyar mutaliyavai’ iTam peRRuLLana. taviravum, tokai
    n'UlkaL ovvonRilum pATinOr pATappaTTOrkaLin
    peyarkaL pATal eNkaLuTan akarAti varicaiyil amaikkap
    peRRuLLana. ‘pattup pATTu’, ‘eTTut tokaikaLil’ varum
    aruj coRkaLukku uriya urai viLakkamum, pulavar
    akarAtiyum, ivaRRil payinRu van'tuLLa ‘pazaiya kataikaL’,
    piRa varalARukaL, pazamozikaL, aRivuraikaL mutaliya
    kuRippukkaLum ‘pATTum tokaiyum’ ennum tanit
    tokutiyil iTam peRRuLLana. it tokuti cagka
    n'URkaL anaittiRkum oru vazikATTiyAy amaiyum.

       pATTu tokaikaLin patippup peru muyaRciyil
    ITupaTTu uzaitta tamizp periyArkaLum anparkaLum
    palarAvar. avarkaLuL mutanmaiyAka n'anRiyOTu
    kuRippiTattakkavar pattup pATTaiyum, eTTut tokai
    n'UlkaLil ain'taiyum cemmaiyuRa n'anku paricOtittu,
    tamizulakiRku vazagkiya makAmakOpAttiyAya
    TAkTar u. vE, cAmin'Ataiyar avarkaL. aiyar
    avarkaLin patippukaLai ip patippiRkup payan
    paTuttikkoLLa manam uvan'tu icain'ta aiyaravarkaLin
    peyarar tiru. ka. cuppiramaNiyam avarkaLukku ematu
    n'anRi uriyatAkum. maRRum, akan'AnURu, kalittokai
    mutaliya Enaiya n'UlkaLaip paricOtittup patippitta
    sEtu samstAna makAvitvAn pASA kavicEkarar
    rA. rAkavaiyagkAr, sri vatsa cakkaravartti rAJakOpAlaiyagkAr,
    tiru. ci. vai. tAmOtaram piLLai, tiru. i. vai. anan'tarAmaiyar
    mutaliyavarkaLum n'anRiyuTan pArATTat takkavarkaL.
    muRpatippukaL anaittaiyum paRpala ETTup piratikaLaiyum
    oppu n'Okki, ettanaiyO tiruttagkaL kaNTu, pulavar
    varicaiyil cagkap pATalkaLai acciTTu, ‘cagka ilakkiyam’
    enRa peyaril ulavac ceyta
    pErAciriyar es. vaiyApurip piLLai avarkaLuTaiya
    utaviyum maRakkaRpAlatanRu. in'tac cagka ilakkiya mUlapATam
    mutaliyavaikaLaip payan paTuttikkoLLa
    icaivu tan'ta caiva cittAn'ta makA camAJattin ceyaR
    kuzuvinarukku ematu n'anRi urittAkuka. innum palvERu
    vakaikaLil pATTu tokaikaLai veLiyiTTa
    EnaiyOrkaLukkum ematu n'anRi urittAkum.

       patippuk kuzuvil tiruvALarkaL pe. n'A. appusvAmi,
    pi.sri., vi.mu. cuppiramaNiyam, a.ca. jAnacampan'tan, mu. caNmukama,
    Akiya aivarum irun'tu, pATTu tokaikaLait takka vaNNam
    azakuRap patippittuLLArkaL. ivarkaLukku ematu uLam
    kanin'ta n'anRi uriyatAkuka.

       paNTait tamizin azakaiyum perumaiyaiyum pATTu
    tokaikaLil kaNTu makizvOmAka. pazan' tamizk karuvUlagkaLAkiya
    ivaRRait tamizulakam viruppuTan ERRup pORRuvatAka.

    marrE aNTu kampeni,
    cennai - 5.12.57.

     

Tags         :